Informacje publiczne z życia Ratuszaków, przetargi , uchwały

W tym dziale radni mogą zamieszczać informacje o swojej pracy. Forumowicze - pytania do rajców.

Moderator: DKS

Awatar użytkownika
Smerf Maruda
Posty: 4090
Rejestracja: czwartek, 12 lipca 2007, 11:34
Lokalizacja: Słupsk

Re: Informacje publiczne z życia Ratuszaków, przetargi , uch

Post autor: Smerf Maruda » niedziela, 1 lutego 2015, 12:09Zapraszam do polubienia moich stron . . . . . . - www.ziemia-ustecka.pl

www.facebook.com/artur.mazur.14
www.facebook.com/Stara.Ustka
www.facebook.com/ziemia.ustecka

Awatar użytkownika
elveez
Posty: 12199
Rejestracja: poniedziałek, 30 czerwca 2003, 15:01
Lokalizacja: Magierowo / Trocinowo
Kontakt:

Re: Informacje publiczne z życia Ratuszaków, przetargi , uch

Post autor: elveez » czwartek, 19 lutego 2015, 14:03

http://www.ustka.pl/pl/news/content/567" onclick="window.open(this.href);return false;
Informuję Szanownych Mieszkańców, że w minionym okresie odbywały się spotkania z Naczelnikami Wydziałów, na których rozpatrywano m.in. poniższe sprawy:

Wyrażono zgodę na zawarcie nowej umowy dzierżawy terenu zabudowanego obiektem gastronomicznym przy ul. Wczasowej, który w większej części położony jest na działce nr 136, będącej własnością Skarbu Państwa. Zdecydowano, że stawka za 1m2 będzie wynosiła 9zł, tak, jak określiło Starostwo w swojej umowie dzierżawy.

Ustalono, że nowe umowy dzierżawy terenów na Promenadzie Nadmorskiej będą zawierały zapis: ?bez prawa poddzierżawiania?.

Ustalono, że przygotowany program ferii zimowych skonsultowany ze szkołami i stowarzyszeniami zostanie przekazany do wiadomości szkołom i mieszkańcom.

Zdecydowano, że Kalendarz imprez na 2015 rok przed zatwierdzeniem będzie zamieszczony na stronie internetowej miasta w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Ustalono, że sukcesywnie będzie dokonywany przegląd nieruchomości pod kątem estetyki, aby do sezonu wyeliminowane były nieprawidłowości.

Zdecydowano, że coroczny Konkurs na Mistera Ustki za obiekt nowo wybudowany i za zmodernizowany zostanie poszerzony o konkurs na iluminację świąteczną.

Z uwagi na możliwość pozyskania środków na modernizację infrastruktury portowej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze Burmistrz polecił rozpoczęcie prac nad rozszerzeniem granic portu.

Ustalono, że sezon 2015 roku ma posłużyć wypracowaniu opinii na temat charakteru działalności prowadzonej na Promenadzie Nadmorskiej (jarmarczny, czy sprzyjający wypoczynkowi). Obserwacja i dokumentacja zdjęciowa pomoże w dokonaniu analizy i podjęciu decyzji, jaki charakter działalności chcemy zaplanować na przyszłe lata; czy w przyszłości nie skupić działalności handlowej na jakiś jednym terenie, a większość terenu przeznaczyć na formę wypoczynku i rekreacji.

Przyjęto informację, że Urząd Miasta Ustka otrzymał na kolejny rok certyfikat potwierdzający, że System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Ustka spełnia wymagania normy PN EN ISO 9001:2009 (ISO).

Rozpoczęto postępowanie w sprawie zaliczenia ulic: Wiejskiej i Kolorowej do kategorii dróg gminnych.

Wyrażono zgodę na zajęcie pasa drogowego ul. Marynarki Polskiej 12 w celu umieszczenia punktu handlowego (warzywniak).

Wykonano inwentaryzację istniejących i wskazano nowe lokalizacje słupów ogłoszeniowych na terenie miasta. Co roku będzie ustawiane trzy nowe słupy, w miarę posiadanych środków.

Pozytywnie zaakceptowano wniosek LOT w sprawie ustawienia sezonowego punktu ?it? z punktem sprzedaży regionalnych pamiątek i wydawnictw w Parku Uzdrowiskowym na zapleczu ławeczki Ireny Kwiatkowskiej.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN wyrażono zgodę na przyznanie 5 godzin tygodniowo nauki języka polskiego dla dwóch uczniów, którzy są obywatelami Ukrainy (jeden uczy się w Szkole Podstawowej nr 2, drugi w Gimnazjum).

W związku z przygotowaniem projektu uchwały o rekrutacji dzieci do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ustka ustalono kryteria do postępowania rekrutacyjnego.

Pozytywnie rozpatrzono wniosek Kościoła Zielonoświątkowego Zbór w Ustce w sprawie udzieenia50% bonifikaty od wartości działki nr 1922/81 o pow. 200m2 przygotowywanej do zbycia na rzecz zboru w drodze bezprzetargowej celem poprawy warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości przy ul. Darłowskiej.

Wyrażono zgodę na przedłużenie, na jeden rok, umowy dzierżawy terenu o pow. 1000m2 przy ul. Jaśminowej z przeznaczeniem na cele uprawowe (część działki nr 2694).

Zdecydowano o podjęciu rozmów z twórcą Operatu Uzdrowiskowego na temat kosztów i terminu wykonania koncepcji zmian w Statucie Uzdrowiska w kwestii ograniczenia strefy C Uzdrowiska po zachodniej stronie do niezbędnego minimum.

Omawiano możliwości wdrożenia systemu ?Teleopieki? oraz ?Koperty Życia? m.Ustka.

Wszczęto rozmowy mające na celu uruchomienie w Ustce punktu lokalnej informacji funduszy europejskich.

Na każdym posiedzeniu rozpatrywano również sprawy z zakresu gospodarowania lokalami mieszkalnymi (ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego, zamiany lokali, zawarcie umowy najmu po śmierci głównego najemcy, realizacji eksmisji, spłaty zaległości czynszowych).

Na posiedzeniach kierownictwa opiniowano również projekty uchwał i inne materiały, które zostały przekazane radnym pod obrady komisji i sesji Rady Miasta.

Ponadto Burmistrz podpisał zarządzenia w sprawie:

niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym ENERGA SA (działka nr 1253 przy ul. Darłowskiej),

powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonegona wykonanie usługi polegającej na "Wykonanie remontu nawierzchni ulic na terenie miasta Ustka w 2015r.",

zmiany zarządzenia nr 0050.GN.205.2014 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 24 listopada 2014r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ustka ? części działki nr 15/12, położonej w Ustce przy Promenadzie Nadmorskiej oraz ogłoszenia wykazu (zmiana wysokości czynszu dzierżawnego),

zmiany zarządzenia Nr 0050.IKiOŚ.4.2015 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonegona wykonanie usługi polegającej na ?Przebudowa ul. Klonowej w Ustce? (zmiana członka Komisji),

zmiany zarządzenia nr 0151/GN/125/2009 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 8 maja 2009r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Ustka ? części działki nr 15/12 o pow.27m2, położonej
w Ustce przy Promenadzie Nadmorskiej oraz ogłoszenia wykazu (zmiana wysokości czynszu dzierżawnego),

zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Ustka na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej (tereny przy ul. Portowej),

zbycia, zatwierdzenia ceny i wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością GMU (nieruchomość zabudowana przy ul. Marynarki Polskiej 85D),

zmiany zarządzenia Nr 0050.IKiOŚ.8.2015 w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonegona wykonanie usługi polegającej na "Wykonanie remontu nawierzchni ulic na terenie miasta Ustka
w 2015r.", (zmiana członka Komisji),

przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenów, położonych
w Ustce przy ul. Wczasowej, stanowiących własność Gminy Miasto Ustka (część działki nr 380/8 (na rzecz dotychczasowego dzierżawcy),

przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka - część działki nr 15/12 przy Promenadzie Nadmorskiej (teren zabudowany obiektem handlowo-usługowym ? kontynuacja),

niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej własność GMU będącej w użytkowaniu wieczystym działka nr 898/25 przy ul. Storczykowej),

zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Ustki nr 0050.GN.188.2014 z dnia 30 października 2014r. w sprawie zbycia, zatwierdzenia ceny i zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasta Ustka oraz uchylenia zarządzenia Burmistrza Miasta Ustka z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie sprzedaży, zatwierdzenia ceny i zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, będącej własnością Gminy Miasta Ustka (dot. nieruchomości niezabudowanej - działka nr 222/21 przy ul. Słowiańskiej 33),

zmian w budżecie miasta na 2015r.,

rozdysponowania rezerwy ogólnej w 2015r.,

zmiany Zarządzenia Nr 0050.SOA.24.2013 Burmistrza Miasta Ustka z 31 stycznia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ustka (zmiany dotyczą godzin pracy kasy: w poniedziałki od 9:00 do 16:00 i przyjęć interesantów: tylko w poniedziałki od 13:00 do17:00),

wydzieleni lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu GMU,

ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Miasta Ustka
w 2015r. (w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym),

powołania Komisji Konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w 2015r. (z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym),

powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonegona wykonanie zadania pn. ?Przebudowa
ul. Sprzymierzeńców w Ustce (II etap)?,

powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Ustka.
Ciekawostki z regionu i nie tylko. Zapraszam na mój kanał. http://www.youtube.com/user/elveezultra/videos
Obrazek

Awatar użytkownika
elveez
Posty: 12199
Rejestracja: poniedziałek, 30 czerwca 2003, 15:01
Lokalizacja: Magierowo / Trocinowo
Kontakt:

Re: Informacje publiczne z życia Ratuszaków, przetargi , uch

Post autor: elveez » czwartek, 18 lutego 2016, 15:24

Zamieszczamy kolejne sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Ustka w okresie między sesjami Rady Miasta.

W okresie od 1 do 12 lutego przebywałem na urlopie. W tym czasie moje obowiązki pełnił Zastępca Burmistrza, który m.in.:
w dn. 01.02.16r. uczestniczył w Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Słupskiego,
z udziałem Marszałka Województwa Pomorskiego, podczas którego omawiano przeniesienie z Ustki do Słupska Oddziału Ginekologicznego (pismo w tej sprawie przekazano do wiadomości Przewodniczącego Rady Miasta),
w dn. 03.02.16r. spotkał się z Dyrektorem WIOŚ w Gdańsku oraz Dyrektorem Fundacji ARMAAG w sprawie przeprowadzenia badań, na potrzeby opracowania operatu uzdrowiskowego,
w dn. 04.02.16r. spotkał się z przedstawicielami Energa Oświetlenie Sp. z o.o. w sprawie współpracy przy realizacji projektu modernizacji oświetlenia drogowego w Ustce,
w dn. 05.02.16r. brał udział w uroczystościach przysięgi wojskowej elewów CSMW oraz 12. Akademii Dermatologii i Alergologii,
w dn. 07.02.16r. brał udział w uroczystościach XXIV Światowego Dnia Chorego,
w dn. 09.02.16r. uczestniczył w konsultacjach społecznych z przedsiębiorcami, w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustka oraz ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w dn. 10.02.16r. uczestniczył w konsultacjach społecznych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej, dotyczących zagospodarowania obszarów morskich w ramach projektu „Partycypacja publiczna w opracowaniu planów obszarów morskich”,
w dn. 11.02.16r. spotkał się z zarządcami budynków wielorodzinnych w sprawie wprowadzenia systemu kontroli prawidłowej segregacji odpadów komunalnych u źródła,
w dn. 11.02.16r. spotkał się z kierownictwem Urzędu Morskiego w sprawie budowy bazy dla ratowników oraz z dyrektorem Rejonu Dystrybucji Energa Operator S.A. w sprawie koordynacji przebudowy ul. Słowiańskiej.
Ponadto, w dniu 08.02.16r. odbyły się konsultacje społeczne w sprawie uzbrojenia terenów przy ul. 11 Listopada.

Informuję Szanownych Radnych, że w minionym okresie odbywały się spotkania z Naczelnikami Wydziałów, na których rozpatrywano m.in. poniższe sprawy:

1. Na posiedzeniach rozpatrywano sprawy z zakresu gospodarowania lokalami mieszkalnymi (dot. ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, zamiany lokali, zawarcia umowy najmu po śmierci głównego najemcy, realizacji eksmisji, spłaty zaległości czynszowych).
2. Co tydzień omawiane są również sprawy dot. realizacji zgłoszeń w sprawie porządku w mieście.
3. Na cotygodniowych, odrębnych naradach omawiane są tematy związane z realizacją prowadzonych i planowanych inwestycji.
4. Negatywnie rozpatrzono wniosek SM „Łosoś” w sprawie zmiany sposobu parkowania samochodów na skośne przy ul. Sprzymierzeńców. Proponowana zmiana dałaby tylko jedno dodatkowe miejsce do parkowania, natomiast zmniejszyłaby bezpieczeństwo. Ponadto, temat taki należało podnosić na etapie projektowania ulicy.
5. Analizowano sprawę odszkodowania za działki wydzielone pod drogi publiczne o łącznej pow. 0,2863 ha przy ul. Darłowskiej (dokonanie zamiany na inną działkę lub wypłatę odszkodowania na mocy art. 98, ust.3 ustawy o g.n.).
6. Negatywnie rozpatrzono wniosek o wydzierżawienie terenu o pow. 96m2 na okres od 1 marca do 31 grudnia 2016r. - przy ul. Marynarki polskiej 74 (od strony ul. Portowej) z przeznaczeniem pod rozstawienie namiotu (druga część namiotu jest na terenie prywatnym). Taka forma zagospodarowania terenu jest niezgodna z zapisami mpzp.
7. Z uwagi na to, że zmieniły się przepisy dotyczące wielkości kopert dla niepełnosprawnych ustalono, że do końca czerwca zostanie przeanalizowany pod tym kątem teren całego miasta.
8. Wyrażono zgodę na przekazanie materiałów z rozbiórki z terenu portu: płyty drogowe (uszkodzone), płyty drogowe ułożone za ogrodzeniem portu od strony północno-zach., ułożone jako dojście tymczasowe w okresie trwania inwestycji w porcie, kostka kamienna nieregularna - na potrzeby Zarządu Portu (utwardzenie parkingu).
9. Wyrażono zgodę na przystąpienie GMU do konkursu pt. ”Inwestycje komunalne” ogłoszonego przez Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych. Planuje się zgłoszenie inwestycji: Basen Rybacki/Przystań Jachtowa oraz ul. Wczasowa.
10. Ustalono, że zostanie przeanalizowany temat komunikacji kolejowej z portem, co musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w opracowywanym mpzp.


Ponadto Burmistrz podpisał zarządzenia w sprawie:

1) powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 'Wynajem pojazdów przemysłowych i transportowych wraz z kierowcą w 2016 roku”
2) sprzedaży, zatwierdzenia ceny i zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, będącej własnością Gminy Miasta Ustka oraz uchylenia zarządzenia Burmistrza Miasta Ustka Nr 0050.GN.184.2011 z dnia 8 września 2011r. w sprawie sprzedaży, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (działka nr 166/10 o pow. 0,0016ha na poprawę)
3) sprzedaży, zatwierdzenia ceny i zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, będącej własnością Gminy Miasta Ustka (cztery działki przy ul. Darłowskiej w kompleksie garaży; zbycie w przetargu nieograniczonym)
4) w sprawie zmian w budżecie miasta (wprowadzenie dotacji na zadania zlecone)
5) zatwierdzenia dokumentu pn. „Diagnoza szkół kształcenia ogólnego z terenu miasta Ustka”, wykonanego na potrzeby projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 - „Jakość edukacji ogólnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
6) realizacji projektu pt. „Budowa Basenu wielofunkcyjnego w Porcie Ustka”
7) przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka – część działki nr 1988/5, położonego w Ustce przy ul. Darłowskiej
(z przeznaczeniem na lokalizację dwóch kontenerów na odzież używaną)
8) wyrażenia woli zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gminy Miasto Ustka (sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli lokali przy ul. Marynarki Polskiej 73A, zgodnie z art. 209a ust. 1 i 2 ustawy o g.n.).

Powyższe zarządzenia są do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie http://www.ustka.pl" onclick="window.open(this.href);return false;, w zakładce URZĄD – Zarządzenia Burmistrza.

Informuję ponadto, że na sesję w marcu 2016r. planowane są do przygotowania m.in. projekty uchwał:
- zmiana STUDIUM pod kątem relokacji ciepłowni,
- przystąpienie do MOZP pod lokalizację nowej kotłowni,
- w sprawie przekazania rzecz UTBS Sp. z o.o. zabudowanej działki nr 425/4 o pow. 364 m2, przy ul. Bakuły 10 celem realizacji budownictwa komunalnego,
Ciekawostki z regionu i nie tylko. Zapraszam na mój kanał. http://www.youtube.com/user/elveezultra/videos
Obrazek

Awatar użytkownika
elveez
Posty: 12199
Rejestracja: poniedziałek, 30 czerwca 2003, 15:01
Lokalizacja: Magierowo / Trocinowo
Kontakt:

Re: Informacje publiczne z życia Ratuszaków, przetargi , uch

Post autor: elveez » środa, 28 września 2016, 19:28

Informacja o pracy burmistrza-wrzesień
Szanowni Mieszkańcy, zamieszczamy kolejne sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Ustka Jacka Graczyka w okresie między sesjami Rady Miasta.
I N F O R M A C J A
o pracy Burmistrza Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 29 września 2016r.
W okresie między sesjami uczestniczyłem w spotkaniach i przyjmowałem interesantów oraz przedstawicieli różnych instytucji i organizacji. Szczegółową informację zamieszczam poniżej:
Od 29 sierpnia do 16 września br. przebywałem na urlopie wypoczynkowym. W tym czasie zastępował mnie mój zastępca, który m.in.:
W dniu 29.08.16 r. spotkał się z projektantami przebudowy ul. Słowiańskiego w sprawie opóźnień w harmonogramie oprojektowania inwestycji. Wniosek o pozwolenie na budowę został złożony przez projektanta 30.08.2016 r.
W dniu 30.08.2016 r. uczestniczył w Sesji Rady Powiatu Słupskiego, która jednogłośnie zatwierdziła współfinansowanie przez Powiat Słupski przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Zubrzyckiego. Partnerem finansowym w inwestycji jest także Gmina Ustka. Samorządy podpisały stosowne porozumienia w tej sprawie a wniosek o dofinansowanie w 50% modernizacji wiaduktu został złożony w dniu 14.09.2016 r. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.
W dniu 31.08.2016 r. uczestniczył w I debacie nt. projektu MPZP „Tereny kolejowe i okolice”.
W dniu 02.09.2016 r. spotkał się z projektantami trasy rowerowej R10 w sprawie konsultacji społecznych zakresu inwestycji oraz uczestniczył w uroczystościach z okazji 97. jubileuszu powstania Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej.
W dniu 04.09.2016 r. uczestniczył w uroczystości zakończenia III Ogólnopolskiego Bałtyckiego Festiwalu Piłki Ręcznej [Szczypiorniak Ustka zajął III miejsce].
W dniu 05.09.2016 r. uczestniczył w spotkaniu w Urzędzie Morskim w Słupsku w sprawie opisu przedmiotu zamówienia dokumentacji aplikacyjnej przebudowy wejścia do portu morskiego w Ustce.
W dniu 09.09.2016 r. spotkał się z projektantami obwodnicy Ustki i koncepcji przebudowy DK21 w sprawie ujednolicenia rozwiązań projektowych w obu dokumentacjach.
W dniu 11.09.2016 r. uczestniczył w Dożynkach Powiatowych w Potęgowie.
W dniu 12.09.2016 r. wziął udział w spotkaniu z Wiceministrem Infrastruktury i Budownictwa oraz Wicewojewodą Pomorskim w sprawie infrastruktury kolejowej i drogowej. Na spotkaniu przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich poinformował o podjęciu przez Zarząd Woj. Pom. uchwały w sprawie zapewnienia w WPF Województwa Pomorskiego środków na modernizację DW203 [ostateczną decyzję podejmie Sejmik Woj.]. Wg planów ZDW inwestycja ma się rozpocząć w 2017 roku, Miasto Ustka wystąpiło do ZDW z pisemną prośbą o rozpoczęcie realizacji od odcinka położonego w granicach Ustki. Podczas spotkania przedstawiciel Oddziału Pomorskiego GDDKiA poinformował, że w 2017 roku ma nastąpić opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji DK21 na odcinku Ustka-Słupsk z wykorzystaniem części rozwiązań wskazanych w koncepcji zleconej przez samorządy [realizacja nastąpiłaby w latach 2018-2020]. Poinformował także, że GDDKiA przeanalizuje problem zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów na odcinku Zimowiska-Ustka [Miasto Ustka wystąpiło pisemnie do GDDKiA z wnioskiem o rozwiązanie tego problemu].
W dniu 12.09.2016 r. uczestniczył w konsultacjach społecznych zakresu i rozwiązań projektowych budowy trasy R10.
W dniu 15.09.2016 r. uczestniczył w konsultacjach społecznych projektu MPZP „Centrum 1B” i „Centrum 4C”.
W dniu 16.09.2016 r. spotkał się z Z-cą Dyrektora Oddziału Pomorskiego GDDKiA w sprawie rozwiązań projektowych obwodnicy Ustki, bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na odcinku Zimowiska-Ustka oraz inwestycji modernizacji oświetlenia w Ustce.
W dniu 16.09.2016 r. spotkał się z Dyrektorem ZDW w Gdańsku w sprawie rozwiązań projektowych obwodnicy Ustki oraz modernizacji DW 203.

Informuję Szanownych Radnych, że w minionym okresie odbywały się spotkania z Naczelnikami Wydziałów, na których rozpatrywano m.in. poniższe sprawy:
1) W pierwszym punkcie każdego posiedzenia kierownictwa omawiane były aktualne sprawy dotyczące porządku i czystości w mieście.
2) Ustalono, że przeanalizowany musi być temat dotyczący płatnej strefy parkowania (kończy się umowa) pod kątem kontynuacji i ewentualnych zmian, nawet poprzez zamknięcie ruchu dla pojazdów na ul. Marynarki Polskiej i Czerwonych Kosynierów w okresie sezonu letniego.
3) Zapoznano się z przebiegiem akcji „drugie życie” dotyczącej starych przedmiotów (np. meble, urządzenia...), które mogą być dalej użytkowane. Akcję prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przy współpracy Zakładu Gospodarki Komunalnej.
4) Zgodnie z realizowaną polityką mieszkaniową przyjęto do wiadomości projekt przekwaterowań mieszkańców lokali komunalnych do lokali zamiennych, który zostanie przedłożony do zaopiniowania Komisji Mieszkaniowej.
5) Negatywnie rozpatrzono wniosek dotyczący zorganizowania w porcie po zachodniej stronie imprezy pn. „Monster Show”.
6) Przyjęto informację o podpisaniu porozumienia z Urzędem Morskim odnośnie opracowania koncepcji modernizacji portu (do 31.01.2017r.). Urząd Morski będzie aplikował o środki do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Modernizacja portu.
7) Uzyskano zgodę właściciela gruntu na użyczenie (na kolejne 5 lat) terenu przy ul. Słupskiej na organizację parkingu.
8) Pozytywnie rozpatrzono wniosek UTBS o nabycie części działek gruntu nr 2152/6 oraz 2686/1 na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej przy ul. Marynarki Polskiej 73, należącej do UTBS.
9) Po przeanalizowaniu tematu ustalono, że należy wszcząć procedury związane z przejęciem terenu – działki nr 538/22 przy ul. Słupskiej, będącej w użytkowaniu wieczystym PKP i osób fizycznych. Teren ten jest bardzo istotny dla miasta.
10) Ponieważ mechaniczne czyszczenie nawierzchni z kostki brukowej (teren starego miasta) powoduje jej degradację zdecydowano, że ustalony zostanie sposób ręcznego oczyszczania nawierzchni.
11) Ustalono, że zakupione 2 fotopułapki będą na stanie Straży Miejskiej i będą miały na celu m.in. wychwycenie procederu podrzucania śmieci.
12) Na posiedzeniach rozpatrywano również sprawy z zakresu gospodarowania lokalami mieszkalnymi (dot. ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, realizacji eksmisji, przekwaterowań, czy spłaty zaległości czynszowych).
13) Na odrębnych spotkaniach omawiane były tematy związane z realizacją prowadzonych i planowanych inwestycji.

Ponadto Burmistrz podpisał zarządzenia w sprawie:
1) zmian w budżecie miasta na 2016r.(wprowadzenie dotacji; przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek Naczelników Wydziałów Urzędu Miasta Ustka),
2) przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka – część działki nr 148/16 oraz 184/32, położonego przy ul. Małej (grunty o pow. 107 i 83m2 z przeznaczeniem na poprawę funkcjonowania nieruchomości nr 184/5; na okres 3 lat),
3) przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka – część działki nr 188/4, położonego przy ul. Czerwonych Kosynierów (grunt o pow. 7,35m2 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny; na 3 lata),
4) powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i programu funkcjonalno - użytkowego budowy „Lokalnego Węzła Integracyjnego w Ustce”,
5) udzielenia pełnomocnictwa p.Paulinie Kamińskiej – Kierownikowi Centrum Integracji Społecznej e Ustce,
6) powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie badań powietrza, borowin, solanek, hałasu i pól elektromagnetycznych dla miasta Ustka”,
7) zmiany Zarządzenia Nr 0050.RIE.118.2016 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie powołania Zespołu ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Portu Morskiego w Ustce do roku 2021,
8) powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Budowa ulicy 11 Listopada w Ustce”,
9) powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Trakcie Solidarności w Ustce w systemie zaprojektuj i wybuduj”,
10) powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wzdłuż plaży wschodniej – wzdłuż klifu wraz z połączeniem z drogą – ul. Wczasową w Ustce , w systemie zaprojektuj i wybuduj”,
11) powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu leśnego w rejonie ulic: Rybackiej i Wczasowej w Ustce, w systemie zaprojektuj i wybuduj”,
12) powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa dojść do plaży zachodniej zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie wydm w Ustce, w systemie zaprojektuj i wybuduj”,
13) powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu parku leśnego u zbiegu ul.Wilczej i Kościelniaka w Ustce, w systemie zaprojektuj i wybuduj”,
14) powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu przy stawku – Jeziorku Seekenmoore w Ustce, w systemie zaprojektuj i wybuduj”,
15) powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Żeglarzy w Ustce”,
16) zmiany Zarządzenia Nr 0050.RIE.166.2016 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 14 lipca 2016r. W sprawie wyznaczenia składu Komitetu Rewitalizacji,
17) przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu stanowiącego własność Gminy Miasto Ustka – część działki nr 952 i 960 o powierzchni 2000m2 , część działki nr 952 o pow. 765m2 z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-uprawowe; do 31.12.2016r.
18) wykonania prawa pierwokupu (działka niezabudowana przy ul. Kosynierów 8),
19) wprowadzenia „Karnetu Kulturalnego” uprawniającego do 50% zniżki na płatną ofertę kulturalną w Domu Kultury w Ustce,
20) powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i programu funkcjonalno-użytkowego budowy Lokalnego Węzła Integracyjnego w Ustce”,
21) powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w UM Ustka (mł. specjalista w Straży Miejskiej w Ustce),
22) przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016r.,
23) zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gmina Miasto Ustka (na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka nr 51/1 przy ul. Beniowskiego: 9m2 przy ul. Chopina i 3m2 przy ul. Beniowskiego),
24) zmiany zarządzenia Nr 0050.SOA.130.2016 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zatwierdzenia Harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustka na 2017r.,
25) przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu stanowiącego własność GMU – część działki nr 1588/9, położonego w Ustce przy Placu Wolności (pow. 25m2 z przeznaczeniem pod kiosk totalizatora sportowego na okres 3 lat),
26) przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym terenu stanowiącego własność GMU – działka nr 538/21, położonego w Ustce przy ul. Słupskiej (pow. 431m2 z przeznaczeniem na prowadzenie zakładu kamieniarskiego na okres do 31 sierpnia 2017r.,
27) zbycia, zatwierdzenia ceny oraz zatwierdzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, będącej własnością Gmina Miasto Ustka (nieruchomość zabudowana garażem przy ul. Kopernika – działka nr 363/25 o pow. 38m2),
28) przeprowadzenia konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ustka oraz organizacjami pozarządowymi na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”,
29) przeznaczenia do oddania w najem w trybie przetargowym budynku usługowego stanowiącego własność Gminy Miasta Ustka, położonego w Ustce przy Promenadzie Nadmorskiej,
30) określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna",
31) realizacji działań edukacyjnych w ramach projektu „Ochrona, rewaloryzacja i zabezpieczenie obszarów cennych przyrodniczo w Uzdrowiskach Województwa Pomorskiego poprzez budowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny oraz zagospodarowanie i zwiększenie bioróżnorodności na terenach cennych przyrodniczo w Ustce i Sopocie” w Urzędzie Miasta Ustka (tereny zielone).

Powyższe zarządzenia są do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie http://www.ustka.pl" onclick="window.open(this.href);return false;, w zakładce URZĄD – Zarządzenia Burmistrza.

Ponadto informuję, że Urząd pracuje nad n/w projektami uchwał, które planowane są do wprowadzenia pod obrady Rady Miasta w październiku br.:
- w sprawie zmian w budżecie miasta Ustka i WPF,
- blok uchwał podatkowych:
1/ podatek od nieruchomości,
2/ podatek od środków transportowych,
3/ opłata miejscowa,
4/ opłata targowa,
5/ opłata od posiadania psów,
- w sprawie aktualizacji „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Ustka na lata 2012-2015 z przedłużeniem czasu jego obowiązywania ma lata 2016-2019,
- w sprawie przyjęcia mpzp „Grunwaldzka A”,
- w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Ustka na lata 2016 – 2022,
- w sprawie budowy i przebudowy ulic w Ustce
Ciekawostki z regionu i nie tylko. Zapraszam na mój kanał. http://www.youtube.com/user/elveezultra/videos
Obrazek

Awatar użytkownika
elveez
Posty: 12199
Rejestracja: poniedziałek, 30 czerwca 2003, 15:01
Lokalizacja: Magierowo / Trocinowo
Kontakt:

Re: Informacje publiczne z życia Ratuszaków, przetargi , uch

Post autor: elveez » piątek, 18 listopada 2016, 20:35

Z Facebooka Burmistrza:
W usteckim ratuszu spotkałem się wczoraj z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Panem Mieczysławem Strukiem. Podczas spotkania przedstawiłem najważniejsze zamierzenia inwestycyjne Ustki - budowa węzła przesiadkowego, budowa obwodnicy miasta i rozbudowa usteckiego portu. Rozmawialiśmy także o przywróceniu komunikacji kolejowej Słupsk- Ustka i modernizacji

Podaję Państwu aktualne informacje dotyczące strategicznych dla miasta inwestycji:

Lokalny Węzeł Integracyjny w Ustce
Cel projektu - rozwój transportu publicznego w Subregionie Słupskim.
Wartość projektu - ok. 28.000.000 zł.
Źródło finansowania - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (pod warunkiem ujęcia w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym MOF Słupska).
Inwestor - Miasto Ustka.
Stan zaawansowania - obecnie na zlecenie Miasta opracowywana jest dokumentacja projektowa w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020. Termin opracowania - kwiecień 2017.

Budowa południowej obwodnicy Ustki
Cel projektu - poprawa przepustowości północnego korytarza transportowego;
Źródło finansowania – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (inwestycja jest ujęta w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym MOF Słupska jako element pakietu działań wzmacniających korytarz północny, ale nie jest zidentyfikowana w RPO WP 2-12-2020).
Stan zaawansowania - obecnie na zlecenie Miasta opracowywana jest dokumentacja projektowa w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020. Termin opracowania : wrzesień 2017

Rozbudowa portu morskiego w Ustce
Cel projektu - zapewnienie bezpieczeństwa stacjonujących jednostek. Uruchomienie potencjałów rozwojowych usteckiego portu w zakresie rybołówstwa ,przeładunków, ruchu pasażerskiego i turystyki morskiej, przemysłu stoczniowego oaz obronności.
Wartość projektu - ok. 200.000.000 zł.
Źródło finansowania - PO Rybactwo i Morze 2014-2020.
Inwestor - Urząd Morski w Słupsku.
Stan zaawansowania - podpisano list intencyjny oraz porozumienie ws. współfinansowania przez Miasto Ustka, Powiat Słupski, Miasto Słupsk oraz Urząd Morski w Słupsku dokumentacji aplikacyjnej. Obecnie na zlecenie Urzędu Morskiego w Słupsku opracowywana jest dokumentacja aplikacyjna w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach PO RiM 2014-2020.
Termin opracowania: styczeń 2017

Spotkanie z Panem Marszałkiem kontynuowałem w firmie MORPOL, gdzie rozmawialiśmy z zarządem firmy. Prezes Morpolu zasygnalizował nam różne problemy, między innymi te związane z dojazdem pracowników do firmy drogą kolejową. W tym celu niezbędne jest uruchomienie całorocznego połączenia kolejowego na linii Słupsk – Ustka oraz modernizacja Lokalnego Węzła Integracyjnego. Prezes zwrócił także uwagę na dużą liczbę TIRów, których znaczna liczba, bo aż 80 dziennie, przejeżdża z transportem do firmy przez miasto. Jest to kolejny argument za koniecznością budowy południowej obwodnicy Ustki.
FB_IMG_1479497457369.jpg
FB_IMG_1479497457369.jpg (40.97 KiB) Przejrzano 7613 razy
Ciekawostki z regionu i nie tylko. Zapraszam na mój kanał. http://www.youtube.com/user/elveezultra/videos
Obrazek

ODPOWIEDZ