Informacje z pracy Rady Miasta

W tym dziale radni mogą zamieszczać informacje o swojej pracy. Forumowicze - pytania do rajców.

Moderator: DKS

Artur Mazur
Posty: 1157
Rejestracja: wtorek, 15 maja 2012, 12:13

Informacje z pracy Rady Miasta

Post autor: Artur Mazur » wtorek, 18 września 2012, 20:32

Informacja o planowanej pracy Rady Miasta Ustka w miesiącu wrześniu 2012 r.

17 września o godz. 10:00 ( sala nr 204 ) odbędzie się posiedzenie Komisji
Uzdrowiskowej. Komisja :

1. Zaopiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany m.p.z.p. pn. ?Zubrzyckiego BIS? pod
kątem zmian ustawowych oraz Statutu Uzdrowiska.
2. Rozpatrzy wniosek Urzędu Gminy dotyczący zmiany załącznika Statutu Uzdrowiska ,
z propozycji Domu Wczasowo - Sanatoryjnego ?Perła?.
3. Rozpatrzy sprawy bieżące.

19 września o godz. 10:00 ( sala nr 204) odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki
Społecznej. Zgodnie z planem pracy Komisja:

1. Edukacja Morska ? informacja ? dyskusja.
2. Informacja o przygotowaniu szkół i przedszkoli do rozpoczęcia nowego roku
szkolnego 2012/2013.
3. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce.
4. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2012r.
5. Wnioski do budżetu na rok 2013.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał Rady za I półrocze 2012r.
7. Sprawy różne, w tym:
- zaopiniowanie tematu dot. funkcjonowania Noclegowni,
- omówienie tematu dot. udostępniania flagi Ustka pod kątem zmiany uchwały,
- zaopiniowanie projektów uchwał RM.

20 września o godz. 9:00 ( sala nr 101) odbędzie się posiedzenie Komisji
Budżetowo ? Gospodarczej. Komisja między innymi:

1. Zaopiniuje sprawozdania z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2012 r.
2. Zapozna się z założeniami do projektu budżetu miasta na 2013 rok.
3. Zaopiniuje projekty uchwał oraz wnioski z wydziałów : GN oraz GP.
4. Rozpatrzy sprawozdanie z realizacji uchwał za I półrocze 2012 r.
5. Zapozna się z ustną informacją o stanie prac nad Studium zagospodarowania miasta
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
6. Rozpatrzy sprawy bieżące.

27 września o godz. 10:00 ( sala nr 101) odbędzie się sesja Rady Miasta. Zgodnie
z planem pracy Rada:

1. Zapozna się z informacją w sprawie komunalizacji portu.
2. Rozpatrzy sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2012 r.
3. Rozpatrzy sprawozdanie z re4alizacji uchwał Rady za I półrocze 2012 r.
4. Zapozna się z informacją o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia
roku szkolnego 2012 / 2013.
5. Zapozna się z założeniami do projektu budżetu miasta na 2013 rok

Artur Mazur
Posty: 1157
Rejestracja: wtorek, 15 maja 2012, 12:13

Re: Informacje z pracy Rady Miasta

Post autor: Artur Mazur » wtorek, 18 września 2012, 20:36

"Informacje z pracy Rady Miasta
W tym dziale radni mogą zamieszczać informacje o swojej pracy. Forumowicze - pytania do rajców."

Z uwagi na wstęp proszę o przeniesienie tego tematu do: Ustka na co dzień - aktualności

Artur Mazur
Posty: 1157
Rejestracja: wtorek, 15 maja 2012, 12:13

Re: Informacje z pracy Rady Miasta

Post autor: Artur Mazur » wtorek, 18 września 2012, 20:37

PROJEKTY UCHWAŁ NA WRZESIEŃ
Dokument1) w sprawie: podziału Gminy Miasto Ustka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, (73.1 KB)

Dokument 2) w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?ZUBRZYCKIEGO BIS? zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIII/271/2009 Rady Miasta Ustka z dnia 30 kwietnia 2009 roku, (221.9 KB)

Dokument3) w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Ustka, (60.1 KB)

Dokumenttreść REGULAMINU (123.6 KB)

Dokument4) w sprawie: podpisania aneksu do umowy partnerskiej z Powiatem Słupskim w sprawie realizacji projektu ?Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce? z dnia 30.12.2011 r. (122.6 KB)

Dokument5) w sprawie: zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Ustka. (88.8 KB)

http://bip.um.ustka.pl/?id=202&content=6993&page=1" onclick="window.open(this.href);return false;

Artur Mazur
Posty: 1157
Rejestracja: wtorek, 15 maja 2012, 12:13

Re: Informacje z pracy Rady Miasta

Post autor: Artur Mazur » wtorek, 18 września 2012, 20:58

Pani Wójt Ustki przekazuje w internecie co robiła między sesjami,
a w Pustce takie informacje dostają tylko bezradni radni, dla publiki tylko fajerwerki Cegły.

SPRAWOZDANIE WÓJTA
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM
obejmujące działalność Urzędu od dnia 18 maja 2012 roku do dnia 15 czerwca 2012 roku.
I. Udział w spotkaniach i uroczystościach.
W okresie od dnia 18 maja 2012 roku do dnia 15 czerwca 2012 roku odbyłam dwa spotkania z
interesantami przyjmując ok. 15 petentów.
W dniach od 21 maja do dnia 1 czerwca 2012 roku przebywałam w delegacjach słu?bowych: w
Warszawie na szkoleniu MAO /21 ? 22. 05.2012 roku/ oraz w Świdnicy na III Ogólnopolskim
Kongresie Regionów /29.05 ? 31.05.2012 roku/ i częściowo na urlopie wypoczynkowym. W tym
okresie zastępstwo sprawował Pan Krzysztof Wysocki ? Zastępca Wójta.
Uczestniczyłam w następujących spotkaniach i uroczystościach:
- w Gminnych Zawodach Sportowo-Po?arniczych w Objeździe,
- rozpoczęciu i zakończeniu wernisa?u IV Pleneru Malarskiego ?Wiatr od morza? w Rowach,
- spotkaniu ze słu?bami uczestniczącymi w imprezie Dzień Prewencji w Rowach,
- Pęplino ? Festyn Rodzinny i Dzień Dziecka;
- przyjęłam ok. 40 interesantów w terenie ? w świetlicach sołeckich: Grabno-Zimowiska, Charnowo
i Niestkowo, Objazda - Dębina , Gąbino oraz Rowy.
W moim zastępstwie Sekretarz uczestniczyła w XI Powiatowych Obchodach Dnia Działacza Kultury
w Potęgowie , w II Festiwalu Piosenki Angielskiej w SP w Wytownie oraz w Konkursie recytatorskim
Maluchy recytują w SP Zaleskie; Z-ca w DPS Machowino w obchodach Dnia Dziecka.
II. Ogłosiłam następujące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:
1) na ?Świadczenie sukcesywnych usług związanych z konserwacją urządzeń melioracyjnych
poło?onych w Gminie Ustka?, postępowanie w toku.
2) ?Budowa ciągu pieszo ? rowerowego wraz z oświetleniem na działkach nr 43/1, 78, 650 w m.
Przewłoka ? Gmina Ustka?; zamówienie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej w
ramach projektu ?Zabezpieczenie przed degradacją ?Obszaru Chronionego Krajobrazu Pas
pobrze?a na wschód od Ustki?? nr umowy 00131-6173-SW1100349/11/12 realizowanego w
ramach środka 4.1 ?Rozwój obszarów zale?nych od rybactwa? objętego osią priorytetową 4 -
Programu Operacyjnego ?Zrównowa?ony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrze?nych obszarów
rybackich 2007 -2013?, postępowanie w toku;
oraz:
3) pozyskałam środki na realizację zadań p.n. ?Zakup i monta? oświetlenia hybrydowego?,
4) podpisałam umowę na dostawę pomp do przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie
Gminy Ustka,
5) zleciłam wykonanie naprawy przyczółków mostu przy ul. Rybackiej w m. Rowy,
6) zakończyłam naprawę elewacji budynku Urzędu Gminy Ustka i remontu przystanku
autobusowego przy ul. Bałtyckiej w Rowach,
7) wykonałam następujące drogi betonowe: do boiska w Dębinie, w Bałamątku, do szkoły w
Objeździe,
8) realizuję budowy dróg betonowych: od drogi powiatowej naprzeciwko bloków w Wytownie,
drogi z kostki betonowej polbrukowej w Przewłoce (przy Interszczelu), uło?enie korytek
betonowych typu K2 (50x50x15) na podsypce cementowo ? piaskowej w Machowinie, remont
ulicy Jaśminowej w Rowach (uło?enie płyt drogowych),
9) usunięto usterki wskazane na odbiorze gwarancyjnym drogi powiatowej Niestkowo ? Charnowo -
Gałęzinowo i wykonałam przejście dla pieszych w Charnowie,
10) wykonałam modernizację zejścia na pla?ę w miejscowości Poddąbie,
11) dokonałam przeglądu gwarancyjnego MUSZLI KONCERTOWEJ w ROWACH i zleciłam
naprawę o?aglowania, wymieniono zniszczone poszycie, uzupełniono brakujące elementy
stalowe, nakrętki , podkładki, szekle, wykonano nowe rękawy odprowadzające wody opadowe.
III. Sprawy profilaktyki, promocji, sportu:
1) podpisałam umowę z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii w Słupsku na
organizację kolonii letniej dla 35-osobowej grupy dzieci w Białym Dunajcu
w terminie 03-16 lipca br. Kolonia jest dla uczestników bezpłatna, kwalifikowane są dzieci
uczestniczące w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych w świetlicach
wiejskich.
2) wzięliśmy udział w XVII Europejskim Tygodniu Sportu (turniej piłki no?nej w Objeździe,
zajęcia i rozgrywki sportowe w Szkole Podstawowej w Zaleskich),
3) zakupiłam z Funduszu Sołeckiego nowe zestawy i doposa?enia placów zabaw w Dominku,
Gąbinie, Wytownie , Niestkowie, zostały zakupione do świetlic wiejskich w Starkowie (regały,
patelnia, okap), Gąbino (patelnia elektryczna, Objazda (patelnia i zmywarka),
IV. Stra? Gminna w Ustce.
Stra? Gminna w Ustce w omawianym okresie przeprowadziła 40 interwencji. Pojazd Stra?y Gminnej
przejechał 1092 km. Nało?ono 107 mandatów na kwotę 16 189,00 zł.
Zagadnienia z czynności przeprowadzanych przez Stra? Gminną.
1) w dniu 30 maja 2012 r. stra?nicy, na trasie Objazda - Bałamątek przy pojemnikach do segregacji
odpadów, ujawnili podrzucone worki ze śmieciami. Podczas penetracji worków funkcjonariusze
odnaleźli dokumenty z danymi adresowymi. W dniu 1 czerwca pod wskazany adres udał się patrol
stra?y. Sprawca podrzutu został ukarany mandatem karnym w wysokości 500,00 zł,
2) od 28 kwietnia br., wzorem lat ubiegłych rozpoczęły się działania z wykorzystaniem fotoradaru
Multanowa 6F. Pomiary dokonywane są z uwagi na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Na
?yczenie mieszkańców działania obejmują większą liczbę miejscowości w porównaniu do lat
ubiegłych: Zimowiska, Objazdę, Bałamątek, Rowy, Gąbino, Duninowo. Do chwili obecnej odbyło
się 18 słu?b z wykorzystaniem urządzenia samoczynnie rejestrującego
Informacja międzysesyjna o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego
Ośrodka Kultury, Gminnej Bibliotece Publicznej oraz o pracy Zespołu Obsługi ekonomiczno-
Administracyjnej Szkół i szkół z terenu Gminy Ustka stanowią załączniki do niniejszej informacji,
z którymi Szanowni Radni mogą się zapoznać na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy.

Jesteśmy daleko za "wieśniakami" :twisted:

Artur Mazur
Posty: 1157
Rejestracja: wtorek, 15 maja 2012, 12:13

Re: Informacje z pracy Rady Miasta

Post autor: Artur Mazur » wtorek, 18 września 2012, 21:09

Szczegóły na forum GP24

http://forum.gp24.pl/informacje-publicz ... e__st__320" onclick="window.open(this.href);return false;

Artur Mazur
Posty: 1157
Rejestracja: wtorek, 15 maja 2012, 12:13

Re: Informacje z pracy Rady Miasta

Post autor: Artur Mazur » wtorek, 18 września 2012, 21:13

?Budowa drogi technicznej na terenie Parku Uzdrowiskowego w Ustce?, w oparciu o propozycje powołanej
Komisji Przetargowej, dokonałem czynności wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych KRĘŻEL Sp. z o.o. - ok. 467 000 zł

Artur Mazur
Posty: 1157
Rejestracja: wtorek, 15 maja 2012, 12:13

Re: Informacje z pracy Rady Miasta

Post autor: Artur Mazur » wtorek, 18 września 2012, 21:21

OSiR - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa kortów tenisowych przy ul. Grunwaldzkiej w Ustce
ciekawe jak zawsze zapytania oferentów.
http://bip.um.ustka.pl/?id=71&content=6876&page=1" onclick="window.open(this.href);return false;

Zał. 7 - Projekty budowlane i budowlano-wykonawcze (6.7 MB)
Zał. 8 - STWiORB (597.9 KB)
Zał. 9 - Przedmiary robót (869.4 KB)

UWAGA!
19.07.2012 r. - Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ (163.7 KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - BZP Nr 157591-2012 z 19.07.2012 r. (2.9 KB)
23.07.2012 r. - Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ (179.3 KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - BZP Nr 159891-2012 z 23.07.2012 r. (3.3 KB)

Artur Mazur
Posty: 1157
Rejestracja: wtorek, 15 maja 2012, 12:13

Re: Informacje z pracy Rady Miasta

Post autor: Artur Mazur » wtorek, 18 września 2012, 21:24

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
rzetargu nieograniczonego na ?Przebudowę odcinka drogi krajowej nr 21 w ciągu ul.
Boh. Westerplatte w Porcie Ustka w systemie zaprojektuj i wybuduj?, w oparciu o propozycje powołanej
Komisji Przetargowej, dokonałem czynności wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

STRABAG Sp. z o.o.
05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10
Wykonawca zaoferował najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia - 2,929

Przypominam , ze planowano ponad 6 mln.

Artur Mazur
Posty: 1157
Rejestracja: wtorek, 15 maja 2012, 12:13

Re: Informacje z pracy Rady Miasta

Post autor: Artur Mazur » wtorek, 18 września 2012, 21:35

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENU - Budowa drogi technicznej na terenie Parku Uzdrowiskowego

http://bip.um.ustka.pl/?id=71&content=6753&page=1" onclick="window.open(this.href);return false;

Awatar użytkownika
Charles Garnier
Posty: 417
Rejestracja: sobota, 4 października 2008, 11:23
Lokalizacja: Ustka

Re: Informacje z pracy Rady Miasta

Post autor: Charles Garnier » środa, 19 września 2012, 23:31

Artur Mazur pisze:INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
rzetargu nieograniczonego na ?Przebudowę odcinka drogi krajowej nr 21 w ciągu ul.
Boh. Westerplatte w Porcie Ustka w systemie zaprojektuj i wybuduj?, w oparciu o propozycje powołanej
Komisji Przetargowej, dokonałem czynności wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę:

STRABAG Sp. z o.o.
05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10
Wykonawca zaoferował najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia - 2,929

Przypominam , ze planowano ponad 6 mln.
Gdzie dokładnie zaczyna się/kończy droga krajowa nr 21, czyżby przy rozjeździe przy sklepie rybnym? Ciekawe, komu znów oddadzą kostkę i szyny?

Artur Mazur
Posty: 1157
Rejestracja: wtorek, 15 maja 2012, 12:13

Re: Informacje z pracy Rady Miasta

Post autor: Artur Mazur » czwartek, 18 października 2012, 00:55

Informacji z pracy rady nie budziet,
serwer Urzędu Miasta padł?

Awatar użytkownika
Charles Garnier
Posty: 417
Rejestracja: sobota, 4 października 2008, 11:23
Lokalizacja: Ustka

Re: Informacje z pracy Rady Miasta

Post autor: Charles Garnier » czwartek, 18 października 2012, 01:00

Raczej pracownica jest chora na lenia.

Artur Mazur
Posty: 1157
Rejestracja: wtorek, 15 maja 2012, 12:13

Re: Informacje z pracy Rady Miasta

Post autor: Artur Mazur » czwartek, 18 października 2012, 08:47

Informacja o planowanej pracy Rady Miasta Ustka na październik 2012 r.

Na dzień 11 października br. - godz. 9:00 ( pok. nr 206) planowane jest posiedzenie Komisji
Rewizyjnej. Zgodnie z planem pracy Komisja:


1. Dokona analizy kosztów i przychodów administracji Portu.
2. Zapozna się z realizacją budżetu miasta za III kwartał 2012 r.
Na dzień 17 października br. - godz. 10:00 ( sala nr 204) planowane jest posiedzenie Komisji
Polityki Społecznej. Zgodnie z planem pracy Komisja:
1. Dokona analizy i oceny przebiegu sezonu letniego 2012 r. wraz z informacją o bezpieczeństwie.
2. Zapozna się z informacją o realizacji wniosków Rady i Komisji za III kwartał 2012 r.
3. Zapozna się z planami ?Zima w mieście? ( dzieci i młodzież).
4. Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Miasta ? program dla niepełnosprawnych.

Na dzień 18 października br. - godz. 9:00 ( sala nr 101 ) planowane jest posiedzenie Komisji
Budżetowo ? Gospodarczej. Zgodnie z planem pracy Komisja:


1. Spotka się z radnymi Powiatu Słupskiego.
2. Zaopiniuje stawki podatkowe na 2013 rok.
3. Zaopiniuje projekty uchwał oraz wnioski z Wydziałów: GN oraz GP.
4. Rozpatrzy kwartalne sprawozdanie z realizacji wniosków.
5. Oceni realizację Strategii Miasta ? program dla osób niepełnosprawnych.
6. Dokona oceny przebiegu sezonu letniego 2012 r. , w tym podejmowanych działań promocyjnych.

Na dzień 25 października br. - godz. 10:00 ( sala nr 101) planowana jest sesja Rady Miasta,
w trakcie której:


1. Nastąpi wręczenie nagród i dyplomów przyznanych w konkursie estetyzacyjnym ? MISTER USTKI
? OBIEKT ROKU 2012?, organizowanym pod patronatem Burmistrza Miasta Ustka.
2. Rada dokona analizy przebiegu sezonu letniego 2012 r.
3. Przyjmie stawki podatkowe na 2013 rok.
4. Zapozna się z informacją o analizie oświadczeń majątkowych.
5. Rozpatrzy informację o realizacji Strategii Rozwoju Miasta ? program dla osób
niepełnosprawnych.

Artur Mazur
Posty: 1157
Rejestracja: wtorek, 15 maja 2012, 12:13

Re: Informacje z pracy Rady Miasta

Post autor: Artur Mazur » piątek, 16 listopada 2012, 11:06

Informacja o planowanej pracy Rady Miasta Ustka w listopadzie 2012 r.

15 listopada 2012r. - godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Planowany jest
następujący porządek obrad:


1. Omówienie przebiegu kontroli w sprawie wydzierżawienia terenu (dz. 1023/2) .
2. Omówienie kontroli dot. analizy kosztów i przychodów administracji Portu.
3. Analiza projektu budżetu miasta na 2013r.

21 listopada 2012r. - godz. 10 : 00 ( sala nr 204 ) planowane jest posiedzenie Komisji Polityki
Społecznej. Komisja między innymi:


1. Wstępnie przeanalizuje projekt budżetu miasta na 2013 rok, w zakresie działania Komisji.
2. Zapozna się z informacją o remontach i modernizacjach przeprowadzonych w 2012r.
w placówkach oświatowych, kultury i sportu.
3. Rozpatrzy informację na temat współpracy z miastami partnerskimi.
4. Zapozna się z Informacją na temat pozyskiwanych w 2012r. środków zewnętrznych (instytucje
oświatowe,, kultury, sportu, pożytku publicznego).
5. Rozpatrzy informację na temat realizacji wniosków Komisji z października.

22 listopada 2012 r. - godz. 9 : 00 ( sala nr 101) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo ?
Gospodarczej. Planowany jest następujący porządek obrad:


1. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce
o uzupełniających kierunkach kształcenia.
2. Zapoznanie Komisji z projektem budżetu na 2013 r.
3. Informacja o przygotowaniu spółek ? EMPEC i ZGK do sezonu zimowego.
4. Opiniowanie projektów uchwał oraz rozpatrzenie wniosków .
5. Informacja o realizacji inwestycji miejskich.
6. Sprawy bieżące.
29 listopada 2012 r. - godz. 10 : 00 ( sala nr 101 ) odbędzie się Sesja Rady Miasta, w trakcie
której Rada:
1. Rozpatrzy informację o zakresie współpracy miasta Ustka z miastami partnerskimi.
2. Zapozna się z informacją o przygotowaniu spółek: ZGK i EMPEC do sezonu zimowego.
3. Zapozna się bieżącą realizacji inwestycji miejskich.
KD

Komisja rewizyjna PO nie odpuszcza usteckim bunkrom,
kombinują pieski ogrodnika,
jak tu zrobić , aby w Ustce B i C nic się nie działo
:evil:

Artur Mazur
Posty: 1157
Rejestracja: wtorek, 15 maja 2012, 12:13

Re: Informacje z pracy Rady Miasta

Post autor: Artur Mazur » piątek, 16 listopada 2012, 11:25

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -
Wykonanie dokumentacji budowlanych w zakresie przebudowy budynku, zagospodarowania terenu parku, budowy ciągu pieszo-rowerowego na rzecz Gminy Miasta Ustka 25.10.2012 r. - Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ

http://bip.um.ustka.pl/?id=71&content=7068&page=1" onclick="window.open(this.href);return false;

Artur Mazur
Posty: 1157
Rejestracja: wtorek, 15 maja 2012, 12:13

Re: Informacje z pracy Rady Miasta

Post autor: Artur Mazur » piątek, 16 listopada 2012, 11:30

z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e :
§ 1.
Osobami uprawnionymi do udzielania informacji środkom masowego przekazu są:
- Burmistrz Miasta Ustka,
- Zastępca Burmistrza Miasta Ustka,
- Sekretarz Miasta Ustka,
- Naczelnik Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej.
§ 2.
Pozostali pracownicy Urzędu Miasta Ustka mogą udzielić informacji środkom masowego
przekazu wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z osobą uprawnioną do udzielania
informacji środkom masowego przekazu określone § 1.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Ustka.
§ 4.
Traci moc Zarządzenie Nr 0152/RPR/94/2009 Burmistrza Miasta Ustka z dnia 30 marca
2009r.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta Ustka
/-/ Jan Olech

Artur Mazur
Posty: 1157
Rejestracja: wtorek, 15 maja 2012, 12:13

Re: Informacje z pracy Rady Miasta

Post autor: Artur Mazur » czwartek, 22 listopada 2012, 17:48

Uniwersytet III Wieku przesunął termin spotkania Rady Miasta Ustka :lol:

Kto tu do jasnej ch...y rządzi w tej Pustce? :mrgreen:

chlopak_z_ustki
Posty: 1268
Rejestracja: piątek, 10 czerwca 2005, 20:03
Lokalizacja: Ustka/Gdańsk

Re: Informacje z pracy Rady Miasta

Post autor: chlopak_z_ustki » środa, 26 listopada 2014, 10:59

Proponuję w tym wątku pisać o wszelkich działaniach rady miasta i pracy przyszłego burmistrza. Informacje, relacje, sesje, komisje itp.
Na dobry początek:
Okręg nr 1 ? Zbigniew Józef Nowicki ? KWW Porozumienie Samorządowe
Okręg nr 2 ? Barbara Podruczna Mocarska ? KWW Jacka Graczyka
Okręg nr 3 ? Paweł Basiński ? KW LOT Ustka i Ziemia Słupska
Okręg nr 4 ? Grzegorz Koski ? KWW Porozumienie Samorządowe
Okręg nr 5 ? Edyta Żebrowska ? KWW Platforma Obywatelska
Okręg nr 6 ? Wojciech Wilczyński ? KWW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 7 ? Maria Henryka Czaplińska ? KWW Porozumienie Samorządowe
Okręg nr 8 ? Rajmund Sarna ? KWW Porozumienie Samorządowe
Okręg nr 9 ? Anna Wańtuchowicz ? KWW Jacka Graczyka
Okręg nr 10 ? Wiesław Banasiak ? KWW Jacka Graczyka
Okręg nr 11 ? Adam Brzóska ? KWW Samorządność dla miasta Ustki
Okręg nr 12 ? Przemysław Nycz ? KWW LOT Ustka i Ziemia Słupska
Okręg nr 13 ? Andrzej Bednarczyk ? KWW Prawo i Sprawiedliwość
Okręg nr 14 ? Adrianna Cerkowska Markiewicz ? KWW Platforma Obywatelska
Okręg nr 15 ? Krzysztof Korniluk ? KWW Platforma Obywatelska

Burmistrz: poznamy na dniach

http://www.ustka.pl/pl/galleries/list/2/52/1/15" onclick="window.open(this.href);return false;

chlopak_z_ustki
Posty: 1268
Rejestracja: piątek, 10 czerwca 2005, 20:03
Lokalizacja: Ustka/Gdańsk

Re: Informacje z pracy Rady Miasta

Post autor: chlopak_z_ustki » poniedziałek, 1 grudnia 2014, 13:11

http://www.ustka.pl/pl/news/content/230" onclick="window.open(this.href);return false;

Grzegorz Koski nowym przewodniczącym Rady Miasta

Podczas wyboru przewodniczącego zgłoszono dwóch kandydatów: Adama Brzóskę i Grzegorza Koskiego, który zwyciężył bezwzględną większością głosów (6:9). Wiceprzewodniczącymi rady zostali: Adriana Cerkowska-Markiewicz i Przemysław Nycz.

Awatar użytkownika
Smerf Maruda
Posty: 4090
Rejestracja: czwartek, 12 lipca 2007, 11:34
Lokalizacja: Słupsk

Re: Informacje z pracy Rady Miasta

Post autor: Smerf Maruda » niedziela, 28 grudnia 2014, 10:26

Gdzie się podziały nagrania z ostatnich komisji Budżetowych ?

Komisje i sesje , zaczynają się wcześniej od 8 rano.

Styczeń 2015r.
Planowana praca Rady Miasta Ustka


8 stycznia ? godz. 8:00 ( sala nr 101) posiedzenie Komisji Budżetowo ? Gospodarczej :
1. Pierwsze czytanie projektu budżetu miasta Ustka na 2015 rok.
2. Informacja na temat pozyskiwania środków unijnych przez Urząd Miasta Ustka.
3. Dyskusja nad planem pracy Komisji na 2015 rok.

9 stycznia ? godz. 14:00 ( sala nr 204) posiedzenie organizacyjne Komisji Uzdrowiskowej.
12 stycznia ? godz. 10:00 ( sala nr 101) SZKOLENIE RADNYCH
14 stycznia ? godz. 9:00 ( Biuro Rady ? pok. 206) posiedzenie Komisji Rewizyjnej:
1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 r.
2. Sprawy bieżące.

20 stycznia ? godz. 13:00 ( s. 204) posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej:
1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 rok.
2. Zapoznanie członków Komisji z dokumentacją dotyczącą pracy Komisji.
21 stycznia ? godz. 8:00 ( s. 204 wyjątkowo) posiedzenie Komisji Polityki Społecznej:
1. Przyjecie planu pracy Komisji na 2015 rok.
2. Sprawy bieżące.

22 stycznia ? godz. 8:00 (s. 101) posiedzenie Komisji Budżetowo ? Gospodarczej:
1. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2015 rok.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 rok.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał pod obrady Rady
4. Sprawy bieżące.

29 stycznia ? godz. 8:30 ( s. 101) Sesja Rady Miasta

1. Przyjęcie planu pracy Rady na 2015r.
2. Przyjęcie budżetu miasta Ustka na 2015 rok.
Zapraszam do polubienia moich stron . . . . . . - www.ziemia-ustecka.pl

www.facebook.com/artur.mazur.14
www.facebook.com/Stara.Ustka
www.facebook.com/ziemia.ustecka

ODPOWIEDZ